Stichting Mano

Stichting Mano zet zich, vanuit het hoofd met het hart, in voor een inclusieve samenleving. Met onze programma’s en projecten beogen wij Rotterdamse individuen en gezinnen, jong en oud, die in armoede leven, en die te kampen hebben met een gebrek aan competenties en een sociaal-maatschappelijk netwerk, in staat te stellen om als actieve burger (weer) onderdeel uit te maken van de maatschappij. Met ons programma SamenOpgroeien bereiken wij een diverse groep kwetsbare Rotterdamse kinderen in de leeftijd van 0 tot 15 jaar, voornamelijk statushouderkinderen, kinderen met een migrantenachtergrond, kinderen die opgroeien in armoede en kinderen die opgroeien in een taalarme omgeving en daardoor te maken hebben met of risico lopen op een taalachterstand.

Met SamenOpgroeien bieden wij kind en gezin brede gezinsbegeleiding en onderwijsondersteuning. We richten ons enerzijds op taalontwikkeling door de inzet van vrijwillige taalcoaches die op laagdrempelige wijze met de kinderen gesprekjes voeren en taaloefeningen en -spelletjes doen, zodat de kinderen meer zelfvertrouwen ontwikkelen bij het spreken, lezen en schrijven van de taal. Bijleskoppels gaan bij de kinderen thuis aan de slag met vakken waar de kinderen moeite mee hebben. Anderzijds kunnen de kinderen deelnemen aan workshops gericht op talentontwikkeling, zoals een workshop Krant maken, schilderen, boksen en dj’en, en trainingen om de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van kwetsbare kinderen te vergroten. In het kader van een veilig en positief pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, organiseren wij tevens verschillende uitjes voor het hele gezin gericht op ouderbetrokkenheid, ontspanning en ontmoeting.

Wij zijn de Stichting Daniel van der Vorm dankbaar dat zij bereid is een bijdrage te leveren aan ons werk.

Meer informatie kunt u vinden op www.stichtingmano.nl