Goede doelen

Stichting Daniel van der Vorm heeft sinds haar oprichting verschillende goede doelen in de regio Groot Rotterdam financieel ondersteund. Hieronder vindt u een overzicht.

Bewonersvereniging Kethel-Oost

Kethel-Oost

Onze wijk van 242 koophuizen werd in de zeventiger jaren ontwikkeld door Bouwfonds Nederlandse Gemeenten en in drie fasen gebouwd door aannemer Van der Vorm onder het motto Wonen in het park. Aan de tuinkant gaan de privé tuinen zonder afscheiding over in het openbare groen. De straatzijde is als woonerf ingericht. Dit zorgt in zijn ontwerp al voor een zekere saamhorigheid. 95% van de bewoners van de wijk Kethel-Oost is lid van de bewonersvereniging . Het bestuur vertegenwoordigt de bewoners in het overleg met de gemeente voor groen onderhoud, ophoging en herinrichting, inrichting speeltuin en wordt als een serieuze gesprekspartner gezien. Vanuit het bestuur worden activiteiten georganiseerd, zoals het jaarlijkse zomerfeest, Sinterklaasfeest, Paasfeest, Halloween, schaatsfeest e.d. Er is grote betrokkenheid en er melden zich voor de verschillende activiteiten altijd vrijwilligers aan.  Zo is bij de bewoners het idee geboren om een kunstwerk voor de wijk (een diep gekoesterd verlangen) te laten ontwerpen en te realiseren. Inmiddels is het kunstwerk De knotwilg van Sjef Henderickx (vanaf het begin woonachtig in de wijk) voltooid en worden de laatste twee vogels eind oktober geplaatst. De kosten voor het kunstwerk zijn voor 40% gedragen door de Gemeente en voor de overige 60% bijeengebracht door fondswerving en fundraising door wijkbewoners.

Jubileumboek

Inmiddels is er een nieuwe projectgroep opgestaan om een jubileumboek 40 jaar Kethel-Oost, wonen in het park te realiseren. We zouden zo graag een portret willen maken van onze bijzondere wijk en hebben gemerkt, dat er genoeg talent in de wijk is om verhalen, columns, anekdotes, interviews en veel fotomateriaal over 40 jaar wonen in het park te verzamelen. In de begroting is een vergoeding opgenomen voor een professionele ontwerper en een professionele editor. Afhankelijk van de sponsorbijdragen wordt er een eigen bijdrage vastgesteld. We gaan voor het boek ook op zoek naar oud-bewoners van de wijk om ook hen te vragen om medewerking. En zullen de presentatie van het boek op een reünie achtige bijeenkomst laten plaatsvinden.

Inmiddels hebben we via de zg zes straatcoördinatoren een keur van bijdragen ontvangen en denken we de deadline van 1 december te kunnen halen als datum om de bijdragen te gaan redigeren en het boek grafische vorm te geven. Het bedrag van € 1000 zal besteed worden als vergoeding voor de grafisch vormgever van het boek. Nadere informatie over onze vereniging vindt u op www.bv-kethel-oost.nl

Benefietactie Sint voor Kint – Samen010 – Serve the city

Benefietactie Sint voor Kint 

Sint voor Kint is een jaarlijkse benefietactie met als doel geld op te halen voor Sinterklaaskado’s voor kinderen in Rotterdam die in armoede leven, daarbij inbegrepen ook álle kinderen wiens ouders een pakket ontvangen van de voedselbank Rotterdam.

In Rotterdam groeit 1 op de 4 kinderen op in armoede. Geregeld blijft er in deze gezinnen geen geld over voor nieuwe kleren, vakantie of    een Sinterklaaskado. Met Sint voor Kint willen we deze gezinnen de mogelijkheid geven om een Sinterklaaskado te kopen voor hun kinderen. Van de opbrengst van de actie krijgen de ouders rond Sinterklaas een kadobon van de speelgoedwinkel t.w.v. 20€, zodat ze zelf een Sinterklaaskado kunnen kopen voor hun kinderen. Om dit mogelijk te maken activeren we groepen om sponsoracties te organiseren en werven daarnaast geld bij kerken, fondsen en bedrijven. Naast het ophalen van geld willen we met de actie ook mensen in Rotterdam bewust maken van een specifieke nood in de eigen leefomgeving – armoede onder kinderen en gezinnen –  en zij motiveren om een concreet antwoord te geven op deze nood.

We zijn blij met de inzet en bijdragen van vele kerken en particulieren die de actie steunen, en we zijn dankbaar dat ook de Stichting Daniel van der Vorm bij wil dragen aan dit mooie doel.

 Sint voor Kint is een project van Serve the City Rotterdam, een initiatief dat kerken en vrijwilligers in Rotterdam activeert om zich in te zetten voor hun naasten. Serve the City is onderdeel van Stichting Samen 010. 

www.sintvoorkint.nl www.servethecityrotterdam.nl www.samen010

 

Archikidz vier de Stad van de Toekomst! 2016

Op zaterdag 11 mei 2016 vindt Archikidz Rotterdam plaats. Kinderen van zeven tot en met twaalf jaar ontwerpen en bouwen hun eigen droomfantasiebouwwerk, gebaseerd op het thema van de dag: Archikidz viert de Stad van de Toekomst!

 

Hoe denken kinderen dat een huis eruit zal zien in het jaar 3016? Wonen we misschien op het water of onder de grond? Rijden er dan nog wel auto’s of heeft iedereen een eigen vliegmobiel? Wat eten we, hoe slapen we? Misschien wonen we dan wel op Mars! Allemaal vragen waar de Archikidz een antwoord op gaan zoeken met hulp van èchte architecten. Aan het einde van de middag worden alle bouwwerken gepresenteerd. Alle ouders en kinderen zien dan het resultaat: de stad van de toekomst!

Archikidz laat kinderen op een speelse manier kennis maken met hun gebouwde omgeving. Het is een vrolijk en sociaal evenement, en bovendien helemaal gratis. Zo kunnen alle kinderen meedoen. Net als voorgaande jaren staan ontmoeten, samenwerken en van elkaar leren centraal. Archikidz wordt georganiseerd en begeleid door 100 enthousiaste vrijwilligers, die zich geheel belangeloos inzetten.

Mede dankzij de genereuze financiële bijdrage van de Daniel van der Vorm Stichting kan Archikidz Rotterdam ook dit jaar weer een gratis architectuurfestijn voor ongeveer 300 kinderen organiseren.

www.archikidzrotterdam.com

Donderdag Bijzonderdag & Vrijdag Xtra Bijzonderdag 2016 – Samen010

Kinderpret in de schoolvakanties!
Uit onderzoek blijkt dat Rotterdam het hoogste aandeel kinderen in een bijstandsgezin heeft. Juist voor deze kinderen die niet op vakantie kunnen, doet Samen 010 iets extra’s in de schoolvakanties door middel van het project Donderdag Bijzonderdag en Vrijdag Xtra Bijzonderdag. Mede dankzij de bijdrage van Daniel van de Vorm kunnen we voor deze kinderen weer creatieve, sportieve, educatieve maar vooral gezellige en leuke activiteiten organiseren!
Donderdag Bijzonderdag & Vrijdag Xtra Bijzonderdag is een project voor kinderen, die om diverse redenen, niet op vakantie kunnen. Het kan gaan om kinderen uit éénoudergezinnen; kinderen die in een vluchtelingensituatie zitten of illegaal zijn; woonachtig zijn in een opvanghuis; wiens ouders kampen met schulden of in armoede verkeren; of een thuissituatie hebben, waar ouders door omstandigheden niet in staat zijn zelf activiteiten te organiseren.
Om deze kinderen een leuke vakantie te bezorgen organiseren wij in elke schoolvakantie uitstapjes voor hen. Op donderdag voor kinderen (6 t/m 10 jaar) en op vrijdag voor tieners (11 t/m 15 jaar). Wij zorgen voor een afwisselend programma wat bestaat uit creatieve, sportieve, educatieve maar vooral uit gezellige en leuke activiteiten passend bij de interesse- en belevingswereld van de kinderen.
http://www.samen010.nl/projecten/samen-010-projecten/donderdag-bijzonderdag/

JASTIN-Zomerschool – Instituut Het Centrum 2016

Instituut Het Centrum

Instituut Het Centrum is een onderwijsondersteunende organisatie die onder andere bijlessen geeft aan leerlingen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het Centrum wil met zijn activiteiten en projecten leerlingen begeleiden op diverse onderwijsgebieden. De nadruk wordt hierbij gelegd op de zelfontplooiing en ontwikkeling van het individu en de leerling in het bijzonder. Ook zet Het Centrum zich in voor de ontwikkeling van de loopbaancompetenties van de leerlingen ter voorbereiding op hun toekomstige loopbaan. Met de expertise en ervaring van het onderwijsondersteunende instituut dragen wij al jaren bij aan de participatie van leerlingen aan de Nederlandse maatschappij, het vergroten van het zelfbewustzijn van jongeren en het stellen van rolmodellen.

 

JASTIN-Zomerschool

Als maatschappelijke organisatie voelt Instituut Het Centrum zich geroepen om een tastbare bijdrage te leveren aan passend onderwijs voor excellente leerlingen. Bovendien is het van groot belang dat jongeren kennismaken met wetenschap en techniek. Nog altijd kiezen te weinig leerlingen in Nederland voor een studie of loopbaan in deze richting. Het idee van een breed toegankelijke Zomerschool is hieruit ontstaan. Door samen met basisscholen een zomerprogramma aan te bieden wordt het voor een groot aantal leerlingen mogelijk gemaakt om mee te doen aan JASTIN Academy. Zij kunnen tijdens de zomer kennis maken met de verschillende Academies (Leadership, Science, Arts, Language en Media).

In de zomer van 2016 zal Het Centrum aan de basisschool leerlingen uit de regio een programma van twee weken aanbieden. Alle leerlingen die niet op vakantie gaan uit Rotterdam Centrum, Nieuwland, West, Oost en Zuid die in groep zes, zeven of acht zaten in het schooljaar 2015-2016 deelnemen. Tijdens deze Zomerschool komt iedere dag een andere Academy aan bod. De leerlingen krijgen van maandag tot en met vrijdag les in de verschillende onderwerpen en worden meegenomen naar diverse locaties die bij het les thema passen.

Het aanbod tijdens de Zomerschoolweek is een combinatie van informatie opdoen en kennis vergaren, activiteiten en oefeningen uitvoeren en relevante uitstapjes ondernemen.

De financiële bijdrage van de Daniël van der Vorm Stichting zal gebruikt worden voor het bekostigen van het lesmateriaal en de thema gerelateerde tripjes.

www.hetcentrum.net/projecten/jastin

 

Stichting VEG de Genade 2016.

VEG De Genade Ministries, is iets langer dan 10 jaar actief, o.a. op sociaal- en maatschappelijk gebied in de wijken Rotterdam-Zuid, Feijenoord en IJsselmonde. Wij zijn bekend met de noden, problemen en kansen van de ‘achterstandsjongeren’ zoals ze betiteld worden. Echter, wij zien potentie, talenten en kwaliteiten in hun die ontplooit kunnen en mogen worden, wanneer deze doelgroep een zetje in de juiste richting krijgen. Daarom organiseren wij een 5 daagse Kinder- en Jeugdkamp voor de achterstandsjongeren.
In de periode 8 t/m 12 augustus 2016 gaan wij met een grote groep jongeren en vrijwilligers op ‘vakantie’.  De jongeren zullen op diverse gebieden ‘geprikkeld’ worden om meer uit zichzelf en het leven te halen. Wij geloven in deze jongeren! Mede dankzij de een financiële ondersteuning van Daniël van de Vorm Stichting zijn wij in staat dit groot project te realiseren.  Onze bestemming is Groesbeek. De ruime accommodatie aldaar met diens bijbehorende faciliteiten (sportvelden, zwembad, grote woonkamer, wandelroute), bieden ons uitstekend ‘werkgebied’.  Naast het vervoer, de accommodatie, 3 maaltijden en tussendoortjes per dag, sport- en spelactiviteiten, zullen er ook trainingsworkshops gehouden worden. Er staat eveneens 1dagexcursie gepland.   De laatste avond houden wij open voor de jongeren om hun talenten en opgedane kennis en ervaring te uiten middels dans, muziek, toneel, enz.  De begeleiders team bestaat dit jaar uit: 1 counselor-coach, 1 maatschappelijk werker, 1 pedagogisch medewerker, 2 EHBO-ers, 1 ex professionele voetballer,        1 jongerenwerker en daarnaast 4 vrijwilligers (ouders). Wij verheugen ons op een geweldige tijd met deze jongeren. Onze ervaring is dat wij zichtbare resultaten zullen bereiken met dit project.
Wij zijn Daniël van de Vorm Stichting  zeer erkentelijk voor het partnerschap. Samen kunnen wij hoop geven door een helpende hand uit te reiken aan de toekomst van morgen.

De kleine plantage 2016

Wij willen ook dit jaar de Daniel van der Vorm stichting hartelijk danken voor het mogelijk maken van ons schoolreisje!

Op 5 april zijn wij met alle kinderen van De kleine Plantage in 2 grote bussen naar dierentuin Blijdorp geweest. Voor veel kinderen was dit hun eerste kennismaking met een heuse dierentuin.

In het kringgesprekje ter voorbereiding op ons bezoek gaven een aantal kinderen op de vraag welke dieren er woonden enthousiast aan dat er schapen, varkens en zelfs biggetjes waren.

Deze dieren hebben we niet kunnen vinden, maar ze hebben wel kennisgemaakt met veel andere prachtige en indrukwekkende dieren!

De kinderen hebben een leerzame en leuke dag gehad.

Er was ook nog een mooie overdekte speeltuin voor de ontspanning en ze hebben genoten van een ritje in het treintje.

’s Middags hebben ze in het restaurant een heerlijk patatje gegeten.

Onze kinderen hebben genoten van hun schoolreis en moe maar voldaan zijn we weer met de bus naar De kleine Plantage gereden.

Alle mensen van de Daniel van der Vorm stichting: SUPER BEDANKT

 

Wij hebben genoten!

 

Bedankt

De kleine Plantage 2015

Ook dit jaar hebben jullie het weer mogelijk gemaakt dat wij met onze kinderen op schoolreis konden!
Deze keer zijn wij naar dierentuin Blijdorp gegaan. Met twee grote bussen zijn we vertrokken, dit was voor de kinderen al een hele belevenis.

In de dierentuin hebben de kinderen naar alle dieren kunnen kijken. Vooral de twee kleine ijsbeertjes
vonden de kinderen prachtig. Ook de giraffen en de olifanten maakten indruk.
De kinderen werden verwend met een patatje in het restaurant, daarna mochten ze een ritje maken met het treintje en natuurlijk naar de speeltuin!
De dag werd afgesloten met een heerlijk ijsje, waarna ze moe maar voldaan weer in de bussen naar De kleine Plantage gingen.
Namens alle kinderen en het personeel van De kleine Plantage en de Piloot willen wij jullie hartelijk danken voor deze prachtige dag!!!

Harmonievereniging Barendrecht 2015

Het bestuur van de Daniel van der Vorm Stichting heeft besloten een financiële bijdrage te leveren aan slagwerkgroep Adrumaline, onderdeel van Harmonievereniging Barendrecht. Adrumaline is een project gestart om een tiental talentvolle jeugdspelers de kans bieden om te stijgen in niveau en in te stromen in slagwerkgroep Adrumaline. Einddoel van dit project is een avondvullende theatershow in het Kruispunt te Barendrecht op 4 juni 2016. Mede door de bijdrage van de Daniel van der Vorm Stichting is realisatie van dit project mogelijk.

Adrumaline staat als slagwerkgroep in de regio Rotterdam en ver daarbuiten hoog aangeschreven aangezien zij slagwerkmuziek brengt met een duidelijk entertainment gehalte voor het publiek. Jaarlijks wordt tussen de 5 en 10 keer opgetreden. Zo zijn er jaarlijks meerdere optredens in Barendrecht; alsmede gastoptredens in en buiten de regio Rotterdam. In 2014 was dat o.a in Renesse en Hoogerheide.

Informatie: www.adrumaline.nl en www.facebook.com/adrumaline

IMC Weekendschool 2015

Op IMC Weekendschool staat de ontmoeting en verbinding tussen leerlingen, vakexperts, de wijk en stad centraal. Er is dan ook een sterke band tussen IMC weekendschool en Rotterdam Delfshaven. De weekendschool biedt jongeren uit Delfshaven aanvullend onderwijs dat wordt verzorgd door bevlogen (vrijwillige) professionals die hun passie, kennis en kunde delen met Delfshavense jongeren tussen de 10 en 14 jaar.

Op 14 februari 2016 bestaat IMC Weekendschool 10 jaar. Deze dag willen wij graag vieren met de leerlingen en wijkbewoners een inkijk geven in het werk en leven van de mensen achter de bedrijfsgevels. Wij willen vakexperts een gezicht geven in een eenmalig ‘Helden van Delfshaven’ magazine, een foto expositie en een openbare weekend-schoolles middenin de wijk. Onder andere dankzij de bijdrage van de Daniel van der Vorm Stichting kunnen wij deze dag realiseren.

Info: http://imcweekendschoolrotterdam.nl/.